RODO


Klauzula Informacyjna dla pracowników (regulamin)


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych osobowych

GoSkov Aps, Bregnebjergvej 1, 5620 Glamsbjerg, Dania

biuro@pf-gruppen.com

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy ( w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w odniesieniu do danych o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,

 • rozpowszechniania wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingu oraz w celach wewnętrznych dla potrzeb komunikacji pomiędzy pracownikami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

 • dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • wewnętrznych celów administracyjnych Administratora danych osobowych, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • zgłaszania wniosków do Urzędu Podatkowego SKAT.

  3. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych w zakresie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na warunki pracy (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika i nie będzie stanowiło podstawy do wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji dla pracownika).

4. Czas przetwarzania danych


Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj.:

 • dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową o pracę, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego,

 • w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy ) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora danych osobowych,

 • w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora danych osobowych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • w zakresie przetwarzania wizerunku do momentu kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę.


5. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:

 • organom państwowym, np. SKAT, POLITI jeżeli się o to do nas zwrócą,

 • działu HR, kadry kierowniczej decydującej o zatrudnieniu,

 • dostawcom usług, z których korzysta Administrator Danych Osobowych np. w celu prosimy o wskazanie celu np. zapewnienia dodatkowego pakietu medycznego. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców jest stale dostępny w siedzibie Administratora danych osobowych. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także siedzibę poza terytorium EOG. Pana/Pani dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 • żądania przenoszenia danych osobowych,

 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie w dowolnym momencie, a cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.


W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych pisemnie na Goskov Aps, Bregnebjervej 1, 5620 Glamsbjerg, lub drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@pf-gruppen.com

W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.


W razie zgłoszenia Administratorowi danych osobowych któregokolwiek z pozostałych żądań wskazanych powyżej bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator danych osobowych udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem.

W razie potrzeby Administrator danych osobowych może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.