RODO


Klauzula Informacyjna / polityka prywatności w PF-Gruppen

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:


  1. Administrator danych osobowych jest:

BPS SP Z O OUl. Włodzimierza Majakowskiego 309a/13 61-066 Poznań, biuro@pf-gruppen.com


2. Rodzaj danych osobowych wg RODO to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Mogą to być między na przykład:

imię i nazwisko;

inne dane identyfikacyjne: płeć, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres korespondencyjny, zamieszkania oraz zameldowania, e-mail, telefon domowy/komórkowy;

dane o miejscu pobytu i zatrudnienia;

numer rachunku bankowego,

wykształcenie;

zawód i praca;

numer identyfikacji podatkowej, np Pesel lub NIP w Polsce, bądź nr CPR w Danii

numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, data wydania dowodu osobistego lub paszportu, data ważności dowodu osobistego lub paszportu;

prawo jazdy- numer i seria, data wydania, data ważności , kategoria

dodatkowe uprawnienia konieczne do wykonywania konkretnego zawodu,

szczególne dane osobowe – za zgodą osoby, której dane dotyczą, aby dostosować prezentowane oferty pracy do potrzeb i możliwości zdrowotnych tej osoby.

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w związku z zatrudnianiem pracowników, w szczególności na podstawie przepisów prawa pracy (w szczególności regulujących prowadzenie przez pracodawcę dokumentacji oraz akt osobowych pracownika), księgowych i podatkowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w odniesieniu do danych o stanie zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,

rozpowszechniania wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych, marketingu oraz w celach wewnętrznych dla potrzeb komunikacji pomiędzy pracownikami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

wewnętrznych celów administracyjnych Administratora danych osobowych, w tym zarządzania personelem, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

zgłaszania wniosków do Urzędu Podatkowego SKAT.


4. Główne zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO to:

zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości – co oznacza, że Goskov Aps przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa, a o wszystkich kwestiach z tym związanych informujemy wyczerpująco prostym i zrozumiałym językiem;

zasada minimalizacji i adekwatności danych – Goskov Aps przetwarza tylko te dane, które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować cel lub cele przetwarzania danych osobowych;

zasada prawidłowości danych – Goskov Aps dba, by dane, które są przetwarzane, były zgodne z prawdą, aktualne i dokładne. Dlatego Goskov Aps prosi, aby co jakiś czas osoby, których dane są przetwarzane sprawdzały i zaktualizowały swoje dane, a także informowały Goskov Aps o wszelkich zmianach swoich danych osobowych;

zasada ograniczenia celu oraz przechowywania przetwarzanych danych – dane osobowe są zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego Goskov Aps nie mógłby osiągnąć w inny sposób. Goskov Aps przechowuje dane w taki sposób, który umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą, a dane są przetwarzane tylko tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla którego Goskov Aps je pozyskał (chyba, że do dalszego przetwarzania Goskov Aps zobowiązują przepisy prawa);

zasada integralności i poufności danych – Goskov Aps zapewnia takie rozwiązania informatyczne i organizacyjne, dzięki którym dane osobowe, które są przetwarzane, są bezpieczne; oznacza to, że Goskov Aps chroni dane przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;

zasada rozliczalności – Goskov Aps podjął działania w celu wykazania, że w odniesieniu do danych osobowych Goskov Aps działa zgodnie z przepisami prawa i uwzględnia ochronę danych przy poszukiwaniu oferty pracy dla kandydata.


5. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podanie danych w zakresie wizerunku jest dobrowolne i nie wpływa na warunki pracy (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika i nie będzie stanowiło podstawy do wyciągnięcia jakichkolwiek konsekwencji dla pracownika).

6. Czas przetwarzania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania, tj.:

dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową o pracę, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego,

w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych w związku z zatrudnianiem pracowników i realizacją zawartych umów (np. przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami prawa pracy ) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora danych osobowych,

w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora danych osobowych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych osobowych stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

w zakresie przetwarzania wizerunku do momentu kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę.


7. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców danych osobowych:

organom państwowym, np. SKAT, POLITI jeżeli się o to do nas zwrócą,

działu HR, kadry kierowniczej decydującej o zatrudnieniu,

dostawcom usług, z których korzysta Administrator Danych Osobowych np. w celu zapewnienia dodatkowego pakietu medycznego. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności. Podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców jest stale dostępny w siedzibie Administratora danych osobowych. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także siedzibę poza terytorium EOG. Pana/Pani dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,

żądania sprostowania swoich danych osobowych,

żądania usunięcia swoich danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

żądania przenoszenia danych osobowych,

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym zakresie w dowolnym momencie, a cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.


9. Inspektor ochrony danych

Grupa powołała Inspektora Ochrony Danych, który dba o zapewnienie i odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych w Spółce i który chętnie odpowie, z zachowaniem poufności, na wszystkie pytania, ponieważ priorytetem dla Nas jest bezpieczeństwo danych osób, które korzystają z naszych usług.

W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt 6 należy się skontaktować z Administratorem danych osobowych:

  • pisemnie na Goskov Aps, Bregnebjervej 1, 5620 Glamsbjerg, Denmark

  • lub drogą elektroniczną, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres biuro@pf-gruppen.com

W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

W razie zgłoszenia Administratorowi danych osobowych któregokolwiek z pozostałych żądań wskazanych powyżej bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – Administrator danych osobowych udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem.

W razie potrzeby Administrator danych osobowych może wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Pana/Panią w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i poda przyczyny opóźnienia.