CPR/ karta podatkowa

CPR i karta podatkowa

Pracodawca zapewnia obsługę administracyjną w zakresie uzyskania numeru ewidencyjnego CPR – Personnummer (odpowiednik polskiego PESEL) oraz karty podatkowej. Numer CPR posiada określoną strukturę i zawsze składa się z 6 cyfr daty urodzenia oraz 4 cyfr dodatkowych: ddmmrr-xxxx, gdzie dd – dzień urodzenia, mm – miesiąc urodzenia, rr – rok urodzenia (np.: 010290-1111).

Numer CPR oraz karta podatkowa niezbędne są do prawidłowego sporządzenia listy płac oraz rejestrowania wszelkich składek, podatków i świadczeń pracowniczych w duńskich urzędach. Pracodawca wypełnia w imieniu pracownika wniosek o nadanie numeru CPR i nadanie karty podatkowej. Karta podatkowa jest indywidualna dla każdego pracownika, określa ona kwotę wolną od podatku tzw. „fradrag” (wszelkie dochody brutto pracownika powyżej kwoty wolnej od podatku zostają opodatkowane, a pracodawca odprowadza w imieniu pracownika podatek do SKAT - duński urząd podatkowy odpowiednik polskiego urzędu skarbowego) oraz datę obowiązywania.

Numer CPR oraz karta podatkowa nadawane są przez SKAT w terminie 14 dni - 28 dni od otrzymania kompletnej dokumentacji (wniosek o nadanie CPR i kartę podatkową, umowa o pracę, kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz inne dokumenty, jeśli są niezbędne).

W wyjątkowych sytuacjach termin może się przedłużyć. Każdy pracownik powinien otrzymać kartę podatkową wraz z numerem CPR (na dokumentach duńskich widnieje nazwa Personnummer) na polski adres podany w dowodzie osobistym (list wysyłany jest przez SKAT).

W przypadku, gdy SKAT nie nadał jeszcze pracownikowi numeru CPR lub karty podatkowej, pracodawca zobowiązany jest potrącić 55% podatku na liście płac pracownika. Jednakże PF-GRUPPEN przy wynagrodzeniu wypłaca zaliczkowo nadpłacony podatek do poziomu 38% (oznacza to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie z podatkiem 38% bez uwzględnienia kwoty wolnej). Jest to pozycja "Aconto taxcorrection" na odcinku.

Firma po otrzymaniu karty podatkowej danego pracownika, sporządza korektę nadpłaconego wcześniej podatku (uwzględniając kwotę wolną od podatku) i dokonuje przelewu należnej kwoty na konto bankowe pracownika. Środki wypłacone zaliczkowo (Aconto taxcorrection) odejmowane są przy korekcie.

Korekty sporządzane są na koniec każdego miesiąca, jeżeli karta podatkowa pojawiła się do tego momentu.