Informacje dla kandydatów

Oferujemy pracę w różnych branżach na terenie całej Danii, w szczególności: szkółkarstwie, produkcji, leśnictwie, rolnictwie i budownictwie.

Firma zapewnia odpłatne miejsca zakwaterowania dla pracowników.

Zatrudniamy zmotywowanych pracowników bez kwalifikacji i bez znajomości języków obcych oraz doświadczonych, wykwalifikowanych mówiących w języku angielskim.

Umowa o pracę

Umowa związana z zatrudnianiem pracowników oparta jest na zasadach obowiązujących na duńskim rynku pracy, przy czym zatrudnianie pracowników nie jest objęte duńskimi układami zbiorowymi.  Stawki godzinowe, lub akordowe podane są w każdej z naszych z ofert. 

Pracownicy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, która określa:


Odzież robocza

Zapewniamy odzież roboczą:

Zakwaterowanie 

Firma może zapewnić odpłatne miejsca zakwaterowania dla pracowników, można jednak zorganizować zakwaterowanie również we własnym zakresie.

Koszt kwaterunku pokrywa zawsze pracownik.

Jeżeli firma pomaga w organizacji mieszkania to koszt wynajmu odejmowany jest z wynagrodzenia pracownika na miesięcznej liście płac (opłata administracyjna wynosi 3%, doliczana jest do kwoty za wynajem od właściciela mieszkania).

Firma nie pobiera depozytu oraz opłaty za mieszkanie przed wyjazdem.

Należy liczyć się z kosztem na poziomie 100-120 kr dziennie na osobę za zakwaterowanie.

Pracownik zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w: poszewki na pościel, prześcieradło, śpiwór, poduszka.

Zakwaterowanie znajduje się z reguły w odległości 5-40 km od miejsca pracy, w zależności od oferty pracy.

W każdej z naszych ofertach znajdziesz linki do opisu mieszkania i zdjęć. Więcej informacji z sekcji : Zakwaterowanie

Wynagrodzenie za pracę

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę zgodnie ze stawkami zawartymi w umowie o pracę + dodatek wakacyjny.

Stawki mogą być zarówno godzinowe, jak i akordowe i zależą od zakresu wykonywanych prac i obowiązków.

Wynagrodzenie naliczane jest w okresach miesięcznych (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).

Z wynagrodzenia pracodawca obowiązkowo musi potrącić, według duńskich przepisów prawnych:

Wynagrodzenie płatne jest wyłącznie przelewem na konto bankowe (polskie lub inne w UE) i przekazanie numeru tego konta do dokumentacji biurowej firmy jest OBOWIĄZKOWE (numer konta bankowego powinien zostać wskazany w umowie o pracę w dniu jej podpisania lub w oświadczeniu pracownika najpóźniej do ostatniego dnia m-ca).

W przypadku kont zagranicznych pobierana jest opłata bankowa (50 DKK za przelew).

W przypadku kont duńskich nie ma dodatkowych opłat za przelewy.

Pracownik ponosi pełną odpowiedzialność za poprawne i kompletne przekazanie danych potrzebnych do wykonania przelewu wynagrodzenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy oraz poniesienia wszelkich konsekwencji i kosztów za podanie nieprawidłowych danych, takich jak np opłata bankowa min. 1085 DKK.

Wynagrodzenie jest przelewane na konto 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu przepracowanym, z zastrzeżeniem, że w przypadku przelewu wynagrodzenia na polskie konto bankowe, transakcja międzynarodowa pomiędzy bankami realizowana jest przez co najmniej 3 dni robocze.

Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa powstałe w wyniku wskazania przez pracownika rachunku bankowego osoby trzeciej do przelewu wynagrodzenia i w związku z tym pracownikowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę wynagrodzenia w stosunku do pracodawcy w przypadku jakichkolwiek konsekwencji z tego wynikających.

Feriepenge, pieniądze wakacyjne

Feriepenge to dodatek wakacyjny który należy się każdej osobie pracującej w Danii. Pracodawca kwartalnie odprowadza do duńskiego urzędu  FerieKonto wysokość 12,5% kwoty wynagrodzenia brutto pracownika. Z kwoty brutto feriepenge (12,5%) potrącane są podstawowe składki na rynek pracy (8%) oraz ewentualny podatek dochodowy.  FerieKonto wypłaca bezpośrednio pracownikowi dodatek na NemKonto 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj 

CPR i karta podatkowa

Pracodawca zapewnia obsługę administracyjną w zakresie uzyskania numeru ewidencyjnego CPR – Personnummer (odpowiednik polskiego PESEL lub NIP w urzędzie skarbowym) oraz karty podatkowej. Numer CPR posiada określoną strukturę i zawsze składa się z 6 cyfr daty urodzenia oraz 4 cyfr dodatkowych: ddmmrr-xxxx, gdzie dd – dzień urodzenia, mm – miesiąc urodzenia, rr – rok urodzenia (np.: 010290-1111).

Wyżywienie i dojazdy do pracy

Koszt wyżywienia pokrywany jest przez pracownika. Koszt dojazdu do pracy leży  po stronie pracownika zgodnie z duńskimi przepisami.

Pracownik dostaje dzięki temu ulgi podatkowe, które pozwalają na duże mniejsze podatki, tzw. Befordringsfradrag (dodatek za dojazdy). . Kwota nie jest zwrotem gotówki, a ulgą podatkową. Zalecamy żeby pracownik miał własny samochód. Jeśli pracownik nie ma własnego auta to prosimy zapytać rekrutanta czy jest możliwość zakwaterowania w pobliżu miejsca pracy, albo dojazdów z innymi osobami. Na niektórych projektach istnieje możliwość odpłatnego wynajmu samochodu ( opłaty od 15 kr do 40 kr/dobę ). 

Jeżeli pracownik otrzyma dodatek od pracodawcy w formie gotówki, zwrotu za paliwo to te pieniądze będą musiały zostać opodatkowane oraz kwota wolna od podatku (fradrag) zmniejszy się.

Ubezpieczenie zdrowotne

Pracownik zatrudniony w Danii na czas określony (np. sezonowo) ma prawo do podstawowej pomocy medycznej na terenie Danii (w razie nagłego zachorowania lub wypadku w czasie trwania umowy o pracę). Więcej informacji w dziale Sprawy administracyjne